Nieuws

Fusietoets aangepast

10 augustus 2017

Alle bestuurlijke en institutionele fusies in het mbo moeten vooraf door de minister goedgekeurd worden. Per 1 augustus 2017 is deze fusietoets veranderd. Ten eerste maakt de aangepaste fusietoets een meer integrale afweging mogelijk tussen de noodzaak om te fuseren en de gevolgen van de fusie. Ten tweede adviseert voortaan de CMMBO de minister over aanvragen voor een fusietoets.

Lees meer

Minister Bussemaker neemt advies Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2 in ontvangst

9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 heeft minister Jet Bussemaker uit handen van de voorzitter van de CMMBO het advies over het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen in ontvangst genomen.

Lees meer

Forse stijging van het aantal mbo-vacatures

19 december 2016

Het rapport Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV laat zien dat het aantal mbo-vacatures dit jaar flink is toegenomen. Deze toename ligt 9% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren, die een beroep doen op een WW-uitkering, af.

Lees meer

SER brengt ontwerpadvies uit over toekomstgericht beroepsonderwijs

24 oktober 2016

Er is een toenemende behoefte aan modern geschoolde vakkrachten. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Juist hier liggen kansen voor jongeren en de samenleving als geheel.

Lees meer

Kamerbrief over de fusietoets in het onderwijs

18 oktober 2016

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Ministerie van OCW) informeren de Tweede Kamer over verbeteringen die zij willen aanbrengen in de fusietoets in het onderwijs.

Lees meer

Wikken en wegen in het hoger onderwijs

17 oktober 2016

Het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijft in een rapport de ontwikkelingen in de studieloopbanen van studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast zijn met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten gesprekken gevoerd over de wijze waarop deze instellingen invulling geven aan het beleid om studenten op de goede plek te krijgen en studiesucces te bevorderen.

Lees meer

Vakmanschap voortdurend in beweging

17 oktober 2016

De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan, zowel voor het einde van initiële opleidingen als erna, via een leven lang leren.

Lees meer

Betere loopbaanbegeleiding voor leerlingen

29 september 2016

Om uitval of een verkeerde studiekeuze zoveel mogelijk te beperken, wil het ministerie van OCW middelen vrijmaken om een betere loopbaanbegeleiding te realiseren om de doorstroom en aansluiting van leerlingen tussen de verschillende onderwijssoorten te verbeteren.

Lees meer