Nieuws

SER brengt ontwerpadvies uit over toekomstgericht beroepsonderwijs

24 oktober 2016

Er is een toenemende behoefte aan modern geschoolde vakkrachten. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Juist hier liggen kansen voor jongeren en de samenleving als geheel.

Lees meer

Kamerbrief over de fusietoets in het onderwijs

18 oktober 2016

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Ministerie van OCW) informeren de Tweede Kamer over verbeteringen die zij willen aanbrengen in de fusietoets in het onderwijs.

Lees meer

Wikken en wegen in het hoger onderwijs

17 oktober 2016

Het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijft in een rapport de ontwikkelingen in de studieloopbanen van studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast zijn met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten gesprekken gevoerd over de wijze waarop deze instellingen invulling geven aan het beleid om studenten op de goede plek te krijgen en studiesucces te bevorderen.

Lees meer

Vakmanschap voortdurend in beweging

17 oktober 2016

De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan, zowel voor het einde van initiële opleidingen als erna, via een leven lang leren.

Lees meer

Betere loopbaanbegeleiding voor leerlingen

29 september 2016

Om uitval of een verkeerde studiekeuze zoveel mogelijk te beperken, wil het ministerie van OCW middelen vrijmaken om een betere loopbaanbegeleiding te realiseren om de doorstroom en aansluiting van leerlingen tussen de verschillende onderwijssoorten te verbeteren.

Lees meer

Folder CMMBO

22 september 2016

Sinds kort heeft de CMMBO een eigen folder. In deze folder staat helder beschreven waar de CMMBO zich mee bezig houdt, wat de taken van de CMMBO zijn en wat de CMMBO voor u kan betekenen.

Lees meer

Ministerie van OCW stelt €43,5 miljoen beschikbaar voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio

6 juni 2016

17 samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen €43,5 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Diverse projecten, o.a. gericht op Zorg en Welzijn, Techniek, kwetsbare jongeren en goede loopbaanoriëntatie, zijn gehonoreerd.

Lees meer

SER adviseert over toekomstbestendig beroepsonderwijs

19 april 2016

De huidige arbeidsmarkt is continue in beweging. Dit vraagt om beroepsonderwijs dat inspeelt op de snel veranderende vraag naar kennis en vaardigheden en dat studenten voorbereidt voor een dynamische arbeidsmarkt. De SER wordt gevraagd te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk hierop voor te bereiden .

Lees meer