Skip navigatie

Onze taken

Onderzoek en advies macrodoelmatigheid

CMMBO is ingesteld door de Minister van OCW en de staatssecretaris van EZ. Volgens het instellingsbesluit zijn de taken van de commissie als volgt geformuleerd:

CMMBO onderzoekt en adviseert, op verzoek van belanghebbenden, over de uitvoering van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van mbo-instellingen. Daarbij wordt aangestuurd op de verantwoordelijkheid binnen mbo-instellingen om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan kan er een onderzoek-/adviesaanvraag ingediend worden bij het secretariaat van CMMBO. 

  • Adviseren over onderlinge verschillen van inzicht in het arbeidsmarktperspectief en/of doelmatigheid van het aanbod van mbo-opleidingen. Dit op verzoek van mbo-instellingen, bedrijfsleven, gemeenten en andere belanghebbenden.
  • Onderzoeken van en adviseren over het arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van (delen van) het landelijk aanbod aan mbo-opleidingen. Dit op verzoek van de Minister van OCW.
  • Onderzoeken van signalen over het niet naleven van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid door mbo-instellingen en adviseren van de Minister van OCW hierover. Dit op verzoek van de Minister van OCW. De CMMBO houdt geen toezicht op mbo-instellingen.

Fusietoets in het MBO

Daarnaast adviseert CMMBO over voorgenomen fusies tussen mbo-instellingen. Voor een fusie van besturen en/of instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs is in alle gevallen de voorafgaande toestemming van de Minister nodig. Om die toestemming te krijgen moet u een aanvraag voor een fusietoets indienen. Een fusie zonder voorafgaande toestemming van de Minister heeft gevolgen voor de bekostiging van het onderwijs. Vraag de toets daarom op tijd aan.

Alleenrecht kleine, unieke beroepsopleidingen

Tot slot adviseert de CMMBO de Minister over het alleenrecht voor kleinschalige en unieke beroepsopleidingen. Dit op verzoek van een instelling waar de opleiding dreigt te verdwijnen. Het alleenrecht regelt dat een instelling voor de duur van vijf jaar als enige het recht krijgt om een opleiding te verzorgen, mogelijk in combinatie met een hogere prijsfactor. Het is de taak van de Commissie om te onderzoeken of er sprake is van een kleinschalige en unieke opleiding die voldoende arbeidsmarktrelevant is en of het toekennen van het alleenrecht bijdraagt aan het behoud van de opleiding. De Commissie brengt haar advies uit op basis van de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs.