Skip navigatie

Informatie

In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is geregeld dat een fusie van besturen en/of instellingen in het mbo niet kan plaatsvinden voordat de Minister daarvoor goedkeuring heeft verleend. Volgens de wet kan de minister goedkeuring onthouden “indien als gevolg van de fusie de daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod, in het opzicht van de diversiteit van onderwijsaanbieders in het middelbaar beroepsonderwijs, gelet op het geheel van de voorzieningen op het gebied van het onderwijs op significante wijze wordt belemmerd”.

De Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 (artikel 5) bevat toetscriteria die CMMBO gebruikt om de Minister te adviseren. Het advies geeft aan of er sprake is van een significante belemmering van de daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod. Aan de hand van – met name – onderstaande criteria komt CMMBO tot een integrale beoordeling of de noodzaak om te fuseren opweegt tegen de gevolgen van de fusie voor de betrokkenen.

 • Regionale context
  Hoe ontwikkelt zich naar verwachting de instroom van studenten en op welke wijze draagt de voorgenomen fusie bij aan het opvangen van eventueel ernstige daling van studenten?
 • Toegankelijkheid van een divers onderwijsaanbod
  Blijft er na de fusie in de directe nabijheid van studenten een gedifferentieerd aanbod aan mbo-opleidingen beschikbaar?
 • Interne en externe doelmatigheid
  In welke mate draagt de voorgenomen fusie bij aan de (financiële) continuïteit en stabiliteit van scholen en bestuur? Hoe is het onderwijsaanbod afgestemd op het aanbod van andere instellingen in de regio en de regionale arbeidsmarkt?
 • Kwaliteit en responsiviteit van het onderwijs
  In welke mate draagt de fusie bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en de mogelijkheid om in te spelen op veranderingen (innovatie)?
 • Menselijke maat
  Hoe wordt de organisatie van het onderwijs ingericht? Wordt de organisatie zodanig ingericht dat deze voor de individuele student en leraar herkenbaar, toegankelijk en overzichtelijk is? Waar kunnen personeel, studenten en ouders in de dagelijkse praktijk terecht met vragen en klachten?
 • Intern en extern draagvlak
  In welke mate kan de fusie rekenen op steun van medezeggenschapsorganen en externe belanghebbenden, zoals het bedrijfsleven?