Skip navigatie

Werkwijze

Voorgenomen fusies in het mbo moeten altijd goedgekeurd worden door de Minister. Dit proces verloopt als volgt:

Aanvraag fusietoets indienen bij DUO

Voor goedkeuring van de fusie door de Minister moeten de betrokken besturen een aanvraag indienen bij DUO. De aanvraag bestaat uit:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een fusie effectrapportage (FER)
  • het schriftelijk advies over, of voor zover van toepassing, de schriftelijke instemming met de fusie door de medezeggenschapsorganen.

Als de aanvraag volledig is, stuurt DUO deze door naar CMMBO.

De aanvraag kunt u digitaal indienen via de website van DUO. Vereiste bijlagen voegt u digitaal bij. U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen. Gebruik hiervoor het modelformulier en het model voor de FER .

Onderzoek en advies door CMMBO

CMMBO onderzoekt vervolgens de voorgenomen fusie. We beoordelen deze op basis van – in ieder geval – de criteria in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017.  Vervolgens adviseren we de Minister over het wel of geen goedkeuring verlenen aan de voorgenomen fusie.

Voor het onderzoek kan CMMBO aanvullende informatie opvragen, een gesprek voeren met de betrokken besturen en medezeggenschapsorganen, of andere belanghebbenden of deskundigen raadplegen. We brengen – in principe – binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag een advies uit. Wanneer we deze termijn niet halen, stellen we de Minister én de aanvrager(s) tijdig op de hoogte.

Besluit door de Minister

Mede op basis van het advies van CMMBO neemt de Minister een besluit over het al dan niet goedkeuren van de voorgenomen fusie en maakt dit besluit kenbaar aan de aanvrager(s).

Tegen het besluit is eventueel bezwaar en beroep mogelijk.

Publicatie besluit en advies

Tenslotte publiceert CMMBO haar advies en het besluit van de Minister op haar website.