Documenten

Op deze pagina vindt u links naar relevante studies en achtergronddocumenten die te maken hebben met arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid van mbo-opleidingen.

Evaluatie van de wet en beleidsregel macrodoelmatigheid

Voor de evaluatie van de wet en beleidsregel Macrodoelmatigheid in het mbo heeft ResearchNed een uitgebreide analyse gemaakt van de ontwikkeling van de instroom en het aanbod van opleidingen in relatie tot het historisch en toekomstig arbeidsmarktperspectief van opleidingen sinds de invoering van de wetgeving. Dit om na te gaan of de instroom in en het aanbod van opleidingen met meer arbeidsmarktperspectief is toegenomen. Uit de analyses blijkt dat dit in het algemeen niet het geval is. Er zijn niet evident minder studenten die kiezen voor opleidingen met een relatief ongunstig arbeidsmarktperspectief, het aanbod van opleidingen is daarin groot en in de trendmatige instroom in opleidingen noch in de ontwikkeling van het opleidingenaanbod zijn in de afgelopen periode verschuivingen te zien die duiden op een substantieel toegenomen arbeidsmarktperspectief (ResearchNed, 2019). Een gunstige uitzondering vormt de BBL. Het voorgaande bevestigt dat het arbeidsmarktperspectief van mbo-opleidingen nu vooral wordt beïnvloed door structurele en conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (de vraagzijde) en niet zozeer door ontwikkelingen in instroom of van aanbod van opleidingen (de aanbodzijde).

Download het evaluatierapport

Wet macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Vanaf 1 augustus 2015 is de wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs van kracht. Deze wet regelt, onder andere, de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs. De Wet macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs regelt o.a. de aanscherping van de bestaande zorgplicht arbeidsmarktperspectief en de introductie van de nieuwe zorgplicht doelmatigheid voor mbo-instellingen. Ook regelt deze wet welke informatie een mbo-instelling aan potentiële studenten moet geven voor een goede studiekeuze en het tijdig melden van een voornemen tot het starten of stoppen van een opleiding. Deze wet is op 1 augustus 2015 inwerking getreden.

Download de wettekst en de memorie van toelichting

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

Op basis van de Wet macrodoelmatigheid mbo heeft de Minister voortaan de bevoegdheid maatregelen te nemen als één van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid niet wordt nageleefd. In deze beleidsregel staat welke aandachtspunten de Minister in ieder geval hanteert om vast te stellen of zorgplichten worden nageleefd en staan andere criteria waarmee de Minister rekening moet houden bij het uitvoeren van zijn bevoegdheid. De beleidsregel geeft daarmee richting aan de afwegingen die de Minister maakt. Ook de CMMBO gebruikt deze criteria.

Download beleidsregel

Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen

Deze regeling is een nadere uitwerking van een onderdeel van de Wet macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs. Ze beschrijft wanneer en hoe mbo-instellingen hun voornemens tot het starten en stoppen van mbo-opleidingen aan DUO moet melden.

Download de regeling

Portfoliobeleid in het mbo

De rapportage van MBO15 geeft inzicht in de stand van zaken van het portfoliomanagement van mbo-scholen.

Download het portfoliobeleid (MBO15, februari 2014)

De plicht tot verantwoordelijkheid, nadere inkadering van de zorgplicht doelmatigheid

Dit rapport geeft de uitkomsten weer van een onderzoek naar de inkadering van de zorgplicht doelmatigheid. Het vormde een inhoudelijke basis voor de ‘Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs’.

Download het rapport (KBA Nijmegen, april 2014)

Macrodoelmatigheid mbo: inkadering zorgplicht arbeidsmarktperpspectief

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een beoordelingskader voor het arbeidsmarktperspectief van beroepsopleidingen. Het vormde daarmee een basis voor uitwerking van de zorgplicht arbeidsmarktperpspectief.

Download het rapport (ROA, 2014)

Zicht op een macrodoelmatig opleidingsaanbod

Dit advies van de Onderwijsraad vormde een belangrijke basis voor de wet ‘Macrodoelmatigheid in het mbo’.

Download advies (Onderwijsraad, juni 2012)