Skip navigatie

Werkwijze

Verzoek indienen

Is er naar uw mening sprake van een ondoelmatig en/of niet arbeidsmarktrelevant aanbod aan mbo-opleidingen binnen uw verzorgingsgebied en komt u met de betrokken partijen niet tot een oplossing? Mbo-instellingen, bedrijfsleven, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen een verzoek indienen voor een onafhankelijk en deskundig advies.

Na ontvangst van uw verzoek gaan we als volgt te werk:

Beoordeling verzoek

Het verzoek dat u indient komt binnen bij het secretariaat van CMMBO. De Commissie beoordeelt of uw verzoek aansluit bij haar adviesrol en of uw verzoek voldoende is gemotiveerd en onderbouwd. Samen met u bekijken we of een advies zinvol is. Zo ja, dan start het onderzoek en informeren we de minister van OCW over uw verzoek.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een aantal stappen:

  1. Informeren:
    Voor zover u dit nog niet zelf heeft gedaan, informeren we de betrokken partij(en) over uw verzoek. We vragen de betrokken partij(en) om aanvullende gegevens aan te leveren, zodat we beschikken over alle relevante informatie.
  2. Gesprekken:
    Na het verzamelen van alle relevante gegevens voert de Commissie gesprekken met alle betrokken partijen. Iedere betrokken partij krijgt tijdens een gesprek de gelegenheid om toelichting te geven op het onderwerp en zijn of haar mening te onderbouwen.
  3. Analyse:
    Op basis van de feitelijke gegevens en de gevoerde gesprekken stellen we een analyse op. Dit doen we aan de hand van de aandachtspunten in de artikelen 5, 6 en 7 van Beleidsregel macrodoelmatigheid mbo.

Ontwerpadvies

Na afronding van het onderzoek stellen we een ontwerpadvies op. Het ontwerpadvies leggen we voor aan alle betrokken partijen. Iedere partij krijgt de gelegenheid om feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Vaststellen advies

Vervolgens stellen wij ons advies vast en vragen wij betrokken partijen wat zij voornemens zijn om met het advies te doen. Het definitieve advies, inclusief de reactie van partijen op het advies, wordt aan alle betrokken partijen aangeboden. Het advies is juridisch niet bindend.

We versturen daarna een kopie van het advies aan de Minister van OCW. Indien uit het onderzoek van de CMMBO en reacties op het advies blijkt dat één van de zorgplichten niet wordt nageleefd en de betreffende partij hier niets aan wil doen, heeft de Minister van OCW de bevoegdheid maatregelen te nemen. Het gaat dan om een besluit van de Minister van OCW, waarbij het advies van CMMBO van belangrijke waarde is.

Publicatie

Tot slot publiceert de CMMBO het advies en de reacties van partijen via onze website. Vertrouwelijke informatie wordt daarbij vanzelfsprekend uitgesloten.