Skip navigatie

Werkwijze

De minister van OCW beslist over het toekennen van het tijdelijk alleenrecht voor een kleine, unieke opleiding. Dit proces verloopt als volgt:

Signaal indienen

Kan uw instelling samen met het bedrijfsleven via zelfregulering niet een kleinschalige en unieke beroepsopleiding in stand houden en dreigt de opleiding te verdwijnen? Dan kan uw instelling een signaal indienen bij de Minister voor het verkrijgen van het alleenrecht.

Het indienen van een signaal gaat als volgt:

  • Vul het meldformulier in met actuele en zo volledig mogelijke gegevens. Laat o.a. ook zien welke inspanningen al zijn verricht om via zelfregulering de opleiding te behouden.
  • Stuur het meldformulier naar de CMMBO. Dit kan per mail (info@cmmbo.nl) of per post (Postbus 85498, 2508 CD, Den Haag).

Toets ontvankelijkheid aanvraag

Na ontvangst van uw signaal stelt de Minister eerst vast of het signaal compleet is en verder in behandeling kan worden genomen. Het signaal wordt in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld en aan de volgende criteria voldoet (zie ook Informatie):

  • Staan er landelijk minder dan 50 deelnemers per leerjaar ingeschreven op de betreffende kwalificatie/cluster van samenhangende kwalificaties?
  • Is er voldoende arbeidsmarktperspectief?

U ontvangt binnen 8 weken een bericht waarin staat of de Minister uw signaal al dan niet verder in behandeling neemt.

Onderzoek en advies CMMBO

Als het signaal in behandeling wordt genomen, vraagt de Minister aan de CMMBO een advies uit te brengen over dit signaal. De CMMBO onderzoekt op basis van – in ieder geval – de criteria in de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs (artikel 10) het signaal. Vervolgens adviseert zij de Minister over het wel of niet toekennen van het tijdelijk alleenrecht aan uw instelling. Daarnaast kan de CMMBO een hogere prijsfactor adviseren.

De Commissie stuurt haar adviesrapport uiterlijk 8 weken na het starten van het onderzoek aan de minister. Wanneer deze termijn niet haalbaar blijkt te zijn, stelt de CMMBO de Minister én de indiener tijdig op de hoogte en wordt een nieuwe termijn vastgesteld.

Besluit minister

Op basis van het advies van de CMMBO neemt de minister een besluit. De Minister informeert de mbo-instelling over zijn besluit. Tegen het besluit van de Minister is bezwaar en beroep mogelijk.

Publicatie

Nadat de Minister het besluit over het tijdelijk alleenrecht heeft genomen en de mbo-instelling daarover heeft geïnformeerd, publiceert de CMMBO haar advies op haar website.