Skip navigatie

Vragen en antwoorden

Wat te doen als meer dan één instelling de kleine, unieke opleiding aanbiedt?
In het geval uw kleinschalige en unieke opleiding dreigt te verdwijnen, maar uw instelling niet de enige aanbieder van deze opleiding is, kunt u allereerst samen met de betreffende andere instelling(en) en de branche of beroepsgroep via zelfregulering afspreken welke instelling de opleiding blijft verzorgen. Bijvoorbeeld het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB kan daarbij helpen.

Als dit geen uitkomst biedt, kunt u over het verschil van inzicht over de macrodoelmatigheid van het aanbod van de betrokken kleine, unieke opleiding een onafhankelijk advies aan de CMMBO vragen. De CMMBO adviseert dan aan de betrokken instellingen hoe het aanbod het best verzorgd kan worden en door welke instelling (lees onder ‘Macrodoelmatigheid/Werkwijze’ hoe deze procedure verloopt). Afhankelijk van de naleving van de zorgplichten doelmatigheid en arbeidsmarktperspectief kan de CMMBO dan ook de Minister adviseren welke instelling de opleiding als enige mag blijven verzorgen. De Minister kan dan een besluit nemen dat andere aanbieders het recht ontnomen wordt de opleiding aan te bieden.

Bij het indienen van het  signaal wordt gevraagd om aan te geven welke andere inspanningen zijn verricht om de opleiding te behouden. Wat wordt hiermee bedoeld?
U wordt gevraagd inzicht te geven in eerdere inspanningen die u heeft verricht om te voorkomen dat de unieke opleiding verdwijnt. Bijvoorbeeld een melding bij het ‘Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB’ dat kleine, unieke beroepen helpt om levensvatbaar te blijven. Op de website van het Meld- en expertisepunt kunt u een melding doen als uw beroepsgroep wordt bedreigd. Ook andere inspanningen gericht op overleg en samenwerking met het oog op het behoud van de opleiding ziet de CMMBO graag terug in de documenten die bij het signaal meegestuurd worden.

Kan het signaal voor het alleenrecht worden afgegeven namens een Samenwerkingscollege?
Nee, een Samenwerkingscollege bestaat uit twee of meer instellingen. Het alleenrecht voor een kleinschalige en unieke opleiding kan slechts worden toegewezen aan één instelling. Bij deze instelling staan alle deelnemers aan de opleiding ingeschreven.

Kan een opleiding waaraan alleenrecht is toegekend, worden aangeboden op meerdere locaties?
Ja, het is mogelijk om de betreffende opleiding op meerdere locaties te verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om één of meer locaties van dezelfde instelling. Maar ook is het mogelijk dat de opleiding in samenwerking met en op de locatie van een andere (niet) bekostigde instelling wordt aangeboden. Let in deze laatste situatie op de spelregels voor uitbesteding van een deel van de opleiding.

Kan het toegekende alleenrecht worden verlengd?
Het alleenrecht wordt toegekend voor een termijn van vijf jaar en kan éénmalig verlengd worden met nogmaals vijf jaar. Voor een verlenging dient opnieuw een signaal te worden ingediend.